Tag Archives: so sach ke toan

Dịch Vụ Kế Toán Giá Rẻ Ở Q Phú Nhuận-TP.HCM

 Dịch Vụ Kế Toán Giá Rẻ Ở TP.HCM

I. HÀNG THÁNG

 – Lập và trực tiếp đi nộp tại Chi cục thuế các Báo cáo thuế Giá trị gia tăng, Báo cáo thống kê, Báo cáo thuế Thu nhập cá nhân (nếu có);

– Nhập liệu và xữ lý số liệu trên phần mềm kế toán. In ấn Phiếu Thu, Phiếu Chi, Phiếu Nhập Kho, Phiếu Xuất Kho…theo từng chứng từ gốc;

– Theo dõi trích khấu hao tài sản cố định;

– Lập và theo dõi Hợp đồng lao động, bảng lương nhân viên;

– Phân loại, sắp xếp và tổ chức lưu trữ chứng từ;

– Hoàn thiện, in ấn và lưu trữ sổ sách kế toán theo đúng quy định hiện hành;

– Gởi cho khách hàng Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh (Lãi – Lỗ) hàng tháng;

 

II. HÀNG QUÝ

 – Lập tờ khai thuế Thu nhập doanh nghiệp, Thu nhập cá nhân hàng quý;

– Lập các báo cáo thống kê hàng quý theo quy định;

III. HÀNG NĂM

 – Thực hiện Quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp, thuế Thu nhập cá nhân…

– Thực hiện Báo cáo tài chính cuối năm gồm: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh Báo cáo tài chính, Bảng cân đối tài khoản;

-Nộp các tờ khai thuế đầu năm tài chính theo quy định

-Liên lạc Mr Linh ( 0983 946 062 ) ; Ms Hạnh: 0907 989 676  và Cộng Sự

Email: linhav5000@gmail.com

Website: http://www.dichcongchunggiare.com/
http://www.dichcongchunggiare.info
http://www.dichcongchung.info

Tag: dich vu ke toandich vu ke toan thuebao cao thueso sach ke toankhai bao thuequyet toan thuedich vu bao cao thuedich vu khai bao thuedich vu quyet toan thuetu van thuedich vu tu van thue

Tag: dich vu ke toandich vu ke toan thuebao cao thueso sach ke toankhai bao thuequyet toan thuedich vu bao cao thuedich vu khai bao thuedich vu quyet toan thuetu van thuedich vu tu van thue

Tag: dich vu ke toandich vu ke toan thuebao cao thueso sach ke toankhai bao thuequyet toan thuedich vu bao cao thuedich vu khai bao thuedich vu quyet toan thuetu van thuedich vu tu van thue

Tag: dich vu ke toandich vu ke toan thuebao cao thue, so sach ke toankhai bao thuequyet toan thue,dich vu bao cao thuedich vu khai bao thuedich vu quyet toan thue, tu van thuedich vu tu van thuedich vu ke toan gia redich vu ke toan thue gia rebao cao thue gia reso sach ke toan gia rekhai bao thue gia re,quyet toan thue gia redich vu bao cao thue gia redich vu khai bao thue gia redich vu quyet toan thue gia re, tu van thue gia redich vu tu van thue gia redich vu ke toan o daudich vu
ke toan thue o dau
bao cao thue o dauso sach ke toan o dau, khai bao thue o
dau
quyet toan thue o daudich vu bao cao thue o daudich vu khai bao thue o
dau
, dich vu quyet toan thue o dautu van thue o daudich vu tu van thue o
dau
dich vu ke toan gia re o daudich vu ke toan thue gia re o daubao cao
thue gia re o dau
so sach ke toan gia re o daukhai bao thue gia re o dau,
quyet toan thue gia re o daudich vu bao cao thue gia re o daudich vu khai
bao thue gia re o dau
dich vu quyet toan thue gia re o dautu van thue gia re
o dau
dich vu tu van thue gia re o dau

 

Tag: dich vu ke toandich vu ke toan thuebao cao thue, so sach ke toan, khai bao thuequyet toan thue,dich vu bao cao thuedich vukhai bao thuedich vu quyet toan thuetu van thuedich vu tu van thuedichvu ke toan gia redich vu ke toan thue gia rebao cao thue gia reso sach ketoan gia rekhai bao thue gia re,quyet toan thue gia redich vu bao cao thuegia redich vu khai bao thue gia redich vu quyet toan thue gia retu vanthue gia redich vu tu van thue gia redich vu ke toan o daudich vu
ke toan thue o dau
bao cao thue o dauso sach ke toan o daukhai bao thue o
dau
quyet toan thue o daudich vu bao cao thue o daudich vu khai bao thue o
dau
, dich vu quyet toan thue o dautu van thue o daudich vu tu van thue o
dau
dich vu ke toan gia re o daudich vu ke toan thue gia re o daubao cao
thue gia re o dau
so sach ke toan gia re o daukhai bao thue gia re o dau,
quyet toan thue gia re o daudich vu bao cao thue gia re o daudich vu khai
bao thue gia re o dau
dich vu quyet toan thue gia re o dautu van thue gia re
o dau
dich vu tu van thue gia re o dau

Tag: dich vu ke toandich vu ke toan thue, bao cao thueso sach ke toankhai bao thue,quyet toan thuedich vu bao cao thuedich vukhai bao thuedich vu quyet toan thuetu van thuedich vu tu van thuedichvu ke toan gia redich vu ke toan thue gia rebao cao thue gia reso sach ketoan gia rekhai bao thue gia requyet toan thue gia redich vu bao cao thuegia redich vu khai bao thue gia redich vu quyet toan thue gia re, tu vanthue gia re,dich vu tu van thue gia re dich vu ke toan o daudich vu
ke toan thue o dau
, bao cao thue o dauso sach ke toan o daukhai bao thue o
dau
quyet toan thue o daudich vu bao cao thue o daudich vu khai bao thue o
dau
dich vu quyet toan thue o dautu van thue o daudich vu tu van thue o
dau
dich vu ke toan gia re o dau, dich vu ke toan thue gia re o daubao cao
thue gia re o dau
so sach ke toan gia re o daukhai bao thue gia re o dau