Tag Archives: dich vu quyet toan thue

Dịch vụ kế toán

I. HÀNG THÁNG

 – Lập và trực tiếp đi nộp tại Chi cục thuế các Báo cáo thuế Giá trị gia tăng, Báo cáo thống kê, Báo cáo thuế Thu nhập cá nhân (nếu có);

– Nhập liệu và xữ lý số liệu trên phần mềm kế toán. In ấn Phiếu Thu, Phiếu Chi, Phiếu Nhập Kho, Phiếu Xuất Kho…theo từng chứng từ gốc;

– Theo dõi trích khấu hao tài sản cố định;

– Lập và theo dõi Hợp đồng lao động, bảng lương nhân viên;

– Phân loại, sắp xếp và tổ chức lưu trữ chứng từ;

– Hoàn thiện, in ấn và lưu trữ sổ sách kế toán theo đúng quy định hiện hành;

– Gởi cho khách hàng Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh (Lãi – Lỗ) hàng tháng;

II. HÀNG QUÝ

 – Lập tờ khai thuế Thu nhập doanh nghiệp, Thu nhập cá nhân hàng quý;

– Lập các báo cáo thống kê hàng quý theo quy định;

III. HÀNG NĂM

 – Thực hiện Quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp, thuế Thu nhập cá nhân…

– Thực hiện Báo cáo tài chính cuối năm gồm: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh Báo cáo tài chính, Bảng cân đối tài khoản;

BẢNG GIÁ CHI TIẾT DỊCH VỤ KẾ TOÁN

THƯƠNG MẠI – TƯ VẤN – DỊCH VỤ

BÁO CÁO

THUẾ

SỔ SÁCH KẾ TOÁN

TRỌN GÓI

Từ 1 hoá đơn -> 10 hoá đơn

500,000

60% phí trọn gói

800,000 -> 1,000,000

Từ 11 hoá đơn -> 50 hoá đơn

700,000

1,000,000 -> 1,400,000

Từ 51 hoá đơn trở lên

1,000,000 trở lên

từ 1,400,000 trở lên

– Nộp các tờ khai thuế đầu năm tài chính theo quy định

-Mọi  thắc mắc liên lạc Mr Linh ( 0983 946 062 ) để được tư vấn cụ thể.

 

 

 

Tag: dich vu ke toandich vu ke toan thuebao cao thueso sach ke toankhai bao thue,quyet toan thuedich vu bao cao thuedich vu khai bao thuedich vu quyet toan thue

Tag: dich vu ke toandich vu ke toan thuebao cao thueso sach ke toankhai bao thue,quyet toan thuedich vu bao cao thuedich vu khai bao thuedich vu quyet toan thue

Tag: dich vu ke toandich vu ke toan thuebao cao thueso sach ke toankhai bao thue,quyet toan thuedich vu bao cao thuedich vu khai bao thuedich vu quyet toan thue

 

Tag: dich vu ke toan, dich vu ke toan thue, bao cao thue, so sach ke toan, khai bao thue, quyet toan thue, dich vu bao cao thue, dich vukhai bao thue, dich vu quyet toan thue, tu van thue, dich vu tu van thue, dichvu ke toan gia re, dich vu ke toan thue gia re, bao cao thue gia re, so sach ketoan gia re, khai bao thue gia re, quyet toan thue gia re, dich vu bao cao thuegia re, dich vu khai bao thue gia re, dich vu quyet toan thue gia re, tu vanthue gia re, dich vu tu van thue gia re

 

 

Tag: dich vu ke toan, dich vu ke toan thue, bao cao thue, so sach ke toan, khai bao thue, quyet toan thue, dich vu bao cao thue, dich vukhai bao thue, dich vu quyet toan thue, tu van thue, dich vu tu van thue, dichvu ke toan gia re, dich vu ke toan thue gia re, bao cao thue gia re, so sach ketoan gia re, khai bao thue gia re, quyet toan thue gia re, dich vu bao cao thuegia re, dich vu khai bao thue gia re, dich vu quyet toan thue gia re, tu vanthue gia re, dich vu tu van thue gia re

 

Tag: dich vu ke toan, dich vu ke toan thue, bao cao thue, so sach ke toan, khai bao thue, quyet toan thue, dich vu bao cao thue, dich vukhai bao thue, dich vu quyet toan thue, tu van thue, dich vu tu van thue, dichvu ke toan gia re, dich vu ke toan thue gia re, bao cao thue gia re, so sach ketoan gia re, khai bao thue gia re, quyet toan thue gia re, dich vu bao cao thuegia re, dich vu khai bao thue gia re, dich vu quyet toan thue gia re, tu vanthue gia re, dich vu tu van thue gia re 

http://www.raovat123.com/t.4964886.dich-vu-ke-toan-gia-re-o-tp-hcm.html