Category Archives: Giấy phép lao động

Gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài

I. HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ GIA HẠN GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI VÀO LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

SỐ BỘ HỒ SƠ: 01

THÀNH PHẦN HỒ SƠ GỒM:

1. Văn bản đề nghị gia hạn giấy phép lao động của người sử dụng lao động theo mẫu số 5.

2. Bản sao hợp đồng lao động có xác nhận của người sử dụng lao động.

3. Giấy phép lao động đã được cấp.

Tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải dịch ra tiếng Việt Nam, bản dịch phải được công chứng Việt Nam công chứng.

 

 

 

Tag: thanh lap cong tydich vu thanh lap cong tythanh lap doanh nghiepdich vu thanh lap doanh nghiepthu tuc thanh lap doanh nghiepthu tuc thanh lap cong tyho so thanh lap cong tyho so thanh lap doanh nghieptu van thanh lap doanh nghieptu van thanh lap cong tytu van dau tugiai the doanh nghiepbo sung nganh nghethanh lap cong ty TNHHchuyen doi tru sotang giam vonthay doi dai dien phap luattu van dau tuthay doi dai dien phap luat,lap du andang ky logodang ky nhan hieudang ky ma vachdang ky thuong hieulap du an dau tuthe tam truthu tuc lam the tam truho so lam the tam tru,huong dan thu tuc lam the tam tru

Tag: thanh lap cong tydich vu thanh lap cong tythanh lap doanh nghiepdich vu thanh lap doanh nghiepthu tuc thanh lap doanh nghiepthu tuc thanh lap cong tyho so thanh lap cong tyho so thanh lap doanh nghieptu van thanh lap cong tytu van dau tugiai the doanh nghiep,bo sung nganh nghethanh lap cong ty TNHHchuyen doi tru sotang giam vonthay doi dai dien phap luattu van dau tu,  thay doi dai dien phap luatlap du andang ky logodang ky nhan hieudang ky ma vachdang ky thuong hieulap du an dau tuthe tam truthu tuc lam the tam truho so lam the tam truhuong dan thu tuc lam the tam tru

Tag: thanh lap cong tydich vu thanh lap cong tythanh lap doanh nghiepdich vu thanh lap doanh nghiepthu tuc thanh lap doanh nghiepthu tuc thanh lap cong tyho so thanh lap cong tyho so thanh lap doanh nghieptu van thanh lap cong tytu van thanh lap doanh nghieptu van dau tugiai the doanh nghiepbo sung nganh nghethanh lap cong ty TNHHchuyen doi tru sotang giam vonthay doi dai dien phap luat, tu van dau tuthay doi dai dien phap luat,lap du andang ky logodang ky nhan hieudang ky ma vachdang ky thuong hieulap du an dau tuthe tam truthu tuc lam the tam truho so lam the tam tru,huong dan thu tuc lam the tam tru