Category Archives: Giấy phép lao động

Cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài

HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

 

SỐ BỘ HỒ SƠ: 01

THÀNH PHẦN HỒ SƠ:

1. Đơn đề nghị cấp lại giấy phép lao động của người nước ngoài theo mẫu số 6.

2. Văn bản đề nghị cấp lại giấy phép lao động của người sử dụng lao động hoặc của đối tác phía Việt Nam hoặc của đại diện tổ chức phi chính phủ nước ngoài theomẫu số 7.

3. Giấy phép lao động đã được cấp bị hư hỏng.

Tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải dịch ra tiếng Việt Nam, bản dịch phải được công chứng Việt Nam công chứng.

Căn cứ pháp lý:

– Bộ luật Lao động đã được sửa đổi bổ sung.

– Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủvề việc quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

– Thông tư số 08/2008/TT-BLĐTBXH ngày 10/6/2008 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

– Quyết định số 96/2008/QĐ-UBND ngày 22/12/2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành mức phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (có hiệu lực kể từ ngày ký).

 

 

 

 

 

Tag: thanh lap cong tydich vu thanh lap cong tythanh lap doanh nghiepdich vu thanh lap doanh nghiepthu tuc thanh lap doanh nghiepthu tuc thanh lap cong tyho so thanh lap cong tyho so thanh lap doanh nghieptu van thanh lap doanh nghieptu van thanh lap cong tytu van dau tugiai the doanh nghiepbo sung nganh nghethanh lap cong ty TNHHchuyen doi tru sotang giam vonthay doi dai dien phap luattu van dau tuthay doi dai dien phap luat,lap du andang ky logodang ky nhan hieudang ky ma vachdang ky thuong hieulap du an dau tuthe tam truthu tuc lam the tam truho so lam the tam tru,huong dan thu tuc lam the tam tru

Tag: thanh lap cong tydich vu thanh lap cong tythanh lap doanh nghiepdich vu thanh lap doanh nghiepthu tuc thanh lap doanh nghiepthu tuc thanh lap cong tyho so thanh lap cong tyho so thanh lap doanh nghieptu van thanh lap cong tytu van dau tugiai the doanh nghiep,bo sung nganh nghethanh lap cong ty TNHHchuyen doi tru sotang giam vonthay doi dai dien phap luattu van dau tu,  thay doi dai dien phap luatlap du andang ky logodang ky nhan hieudang ky ma vachdang ky thuong hieulap du an dau tuthe tam truthu tuc lam the tam truho so lam the tam truhuong dan thu tuc lam the tam tru

Tag: thanh lap cong tydich vu thanh lap cong tythanh lap doanh nghiepdich vu thanh lap doanh nghiepthu tuc thanh lap doanh nghiepthu tuc thanh lap cong tyho so thanh lap cong tyho so thanh lap doanh nghieptu van thanh lap cong tytu van thanh lap doanh nghieptu van dau tugiai the doanh nghiepbo sung nganh nghethanh lap cong ty TNHHchuyen doi tru sotang giam vonthay doi dai dien phap luat, tu van dau tuthay doi dai dien phap luat,lap du andang ky logodang ky nhan hieudang ky ma vachdang ky thuong hieulap du an dau tuthe tam truthu tuc lam the tam truho so lam the tam tru,huong dan thu tuc lam the tam tru